Ons onderwijs

Jenaplanschool De Phoenix

Ons onderwijs

Onze school is een Jenaplanschool, we zijn officieel erkend door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV.nl). We werken volgens de principes van Peter Petersen.

Onze school is een Jenaplanschool, we zijn officieel erkend door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV.nl). We werken volgens de principes van Peter Petersen. Er wordt op onze school veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar: een basishouding van respect voor elkaar is bepalend hiervoor. Het kind wordt gezien als een volwaardig individu en ook als zodanig door de groepsleiders aangesproken. De school zal zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de belevingswereld van het kind, het is een verlengstuk van het leven thuis. De kinderen zitten daarom in stamgroepen, die uit verschillende leeftijdsgroepen bestaan. Net als broertjes en zusjes helpen de ouderen de jongeren. De indeling in tafelgroepjes met verschillende leeftijden is dan ook vanzelfsprekend. Kinderen groeien “vanzelf” en leren eigenlijk ook “vanzelf”. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij dagen de kinderen uit om zelf kennis te vergaren. Natuurlijk moeten ze daarvoor basisvaardigheden onder de knie hebben. Wij proberen om op ieder niveau tegemoet te komen aan de behoefte van de kinderen om zich verder te ontwikkelen. We zijn alert op signalen van plaag- of pestgedrag. Die pakken we direct en grondig aan zo nodig in gesprek met ouders. We hebben een protocol hiervoor opgesteld.


De basisprincipes ‘gesprek’, ‘spelen’, ‘werken’ en ‘vieren’ vormen het hart van ons onderwijs. We beginnen de dag in de kring. Thema’s waaraan gewerkt wordt bij wereldoriëntatie zijn zichtbaar in de school. Er zijn ontdekhoeken waar kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren, ontdekken en samenwerken. Ook is er veel aandacht voor cultuur.
Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal-emotionele ontwikkeling héél belangrijk. Kinderen leren anderen te respecteren, leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en anderen en leren samenwerken. Allemaal vaardigheden waarmee je verder komt in de wereld!

De grondvormen waarmee we werken in het Jenaplanonderwijs, zijn gesprek, spel, werk en viering. Deze vier zijn allemaal belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat ze ook even vaak voorkomen op een dag. Werk neemt veel meer tijd in beslag dan gesprek, spel en viering. Toch zorgen deze vormen ervoor dat de kinderen in balans zijn, dat er aandacht is voor hoofd, hart en handen.


 • Samen overleggen en beslissen
 • Het bespreken van ervaringen
 • Meningsvormen
 • Kennisverwerving
 • Verwerven van sociale- en communicatieve vaardigheden
 • Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • Kritisch zijn en genieten van de inbreng van anderen.

 • Spel is de oervorm van leren
 • Leren begint vaak met nadoen
 • (simulatie) en groeit uit tot verkennen
 • Diepgang (exploratie)
 • Spel heeft relaties met alle kwaliteitscriteria en Jenaplan kwaliteitskenmerken
 • Met spel oefen je denken, weten, willen, voelen, kunnen en verbeelden
 • Spel en onderzoek gaan vaak in elkaar over
 • Spel vraagt letterlijk en figuurlijk ruimte
 • De stamgroepleider speelt samen met de kinderen.

Het gaat om het leren werken onder eigen verantwoordelijkheid. Kunnen plannen, uitvoeren, evalueren, inoefenen, volharden en het ontwikkelen van kwaliteitsbesef. Dat kan bij de basisstof en bij wereldoriëntatie. Je helpt ze zelfredzaam te maken. Werk neemt een groot deel van de dag in beslag. Werk is taal en rekenen. Aan het werk van onze kinderen worden bepaalde eisen gesteld. Het werk van onze kinderen koppelen we zoveel mogelijk aan het stamgroep thema. Zo wordt werken betekenisvol en interessant voor kinderen.

Om zelfverantwoordelijk te kunnen leren, moet je:

 • De doelen kennen
 • Leren samenwerken
 • Leren plannen, kiezen, structureren, vastleggen en tijdsbesef ontwikkelen.

Het gaat om het samen delen van authentieke ervaringen. Week- en jaarritme worden sterk bepaald door vieringen. Vieringen zijn vooral bedoeld om te laten zien wat we als stamgroep gedaan, geleerd en ontdekt hebben. Zo delen we onze kennis, vaardigheden en houding met de andere stamgroepen en ouders. Met vieringen werk je aan de school als leef- werkgemeenschap van kinderen, ouders en stamgroepleiders. Bij vieringen krijgen kinderen veel kansen om te leren presenteren. De vieringen staan op de kalender.


Een stamgroep is een groep met kinderen uit drie verschillende leerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar in een middenbouwstamgroep. De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken we plannen en voeren die uit. We weten dat kinderen veel van elkaar leren en daar maken we graag gebruik van. Leren is een ingewikkeld proces. En leren doe je zelf. Aan de opvoeders de taak om er voor te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. Kinderen zien andere kinderen als voorbeeld, willen ook graag kunnen wat andere kinderen kunnen en willen het graag goed doen! Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitgedaagd wordt en waar je je veilig voelt.

In de onderbouw ligt het accent heel sterk op spelend leren vanuit verschillende thema’s. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.


De stamgroep is je thuisgroep. Daar mag je zijn wie je bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In een sterk individualiserende maatschappij is de Jenaplanschool voor veel kinderen de enige plaats waar ze kunnen leren samenleven. Acht jaar lang leren samenleven en leren samenwerken.

In zo’n stamgroep oefen je, ervaar je, hoe het is om jongste en oudste te zijn. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in een groep te komen. En als de oudsten eens willen laten zien hoe belangrijk ze zijn, hoef je alleen maar te zeggen: “Weet je nog toen jij de jongste was…”.

Kinderen zitten drie jaar in de stamgroep. Drie jaar de tijd om samen te werken aan ontwikkeling. Drie jaar de tijd om een relatie op te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling, want “zonder relatie geen prestatie”.


De kinderen van de stamgroep zitten elke dag meerdere keren in de (vaste) kring. Dat is de plek waar de groep overlegt, leert, plannen maakt, speelt en viert.
Het leren van vaardigheden gebeurt in kleinere groepen. Kinderen leren basisvaardigheden van en aan elkaar in tafelgroepen. Het gaat er steeds om dat tafelgroepen zo zijn samengesteld, dat je er veel profijt van hebt, dat je er veel van kunt leren in de breedste zin van het woord.


Naast het verkrijgen van een goede kennisbasis leren de kinderen op Jenaplanschool De Phoenix nog meer! Ze leren en oefenen vaardigheden voor de toekomst! Deze vaardigheden vertalen wij naar de Jenaplan essenties.

Jenaplanessentie


Op Jenaplanschool De Phoenix streven we naar goede opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, SCOL en de Iep-Eindtoets en stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de tweejaarlijkse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de kinderen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

School
jaar
Aantallln IEP-score PRO VMBOBasis VMBO/Kader VMBO
Kader/
TL
VMBOTL VMBO TL/
Havo
HAVO/ HAVO/ VWO VWO/
2018-2019 18 74,7 0 0 1 0 3 5 6 2 1
2017-2018 20 80,7 0 0 1 0 5 3 5 2 4
2016-2017 19 85 0 0 2 0 7 0 4 3 3
2015-2016 16 74 0 1 4 0 4 0 2 0 5

Hiermee voldoen wij gemiddeld genomen aan de normen die de inspectie aan de school stelt.


Op Jenaplanschool De Phoenix werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. Elk leerjaar krijgt in de ochtend apart instructie. Voor de kinderen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een ritmisch weekplan en een groepsplan. De groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij de onderbouw worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).