Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Op de Jenaplanschool De Phoenix staat het kind centraal. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid streven we samen met de ouders naar een optimale ontwikkeling van ieder kind, waarbij duidelijk rekening gehouden wordt met eigenheid en mogelijkheden van ieder kind. Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekend en vernieuwend aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen middels ons onderwijsconcept opvoeden tot verantwoordelijke, rechtvaardige, zelfbewuste, respectvolle, creatieve en sociale individuen.

Op de Jenaplanschool De Phoenix staat het kind centraal. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid streven we samen met de ouders naar een optimale ontwikkeling van ieder kind, waarbij duidelijk rekening gehouden wordt met eigenheid en mogelijkheden van ieder kind. Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekend en vernieuwend aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen middels ons onderwijsconcept opvoeden tot verantwoordelijke, rechtvaardige, zelfbewuste, respectvolle, creatieve en sociale individuen.

Het verhaal van De Phoenix is ontstaan in de Griekse oudheid. De Grieken gebruikten veel dieren in hun mythologie. De Phoenix is een prachtige, wijze vogel die gedurende lange tijd leeft, meestal 1000 jaar. Hierna bouwt hij een nest van brandbaar materiaal waarin hij zichzelf verbrandt. In de as ligt een ei waaruit De Phoenix geheel vernieuwd en verjongd herrijst. De vogel is het symbool van eeuwigheid en wederopstanding geworden.

Wij vinden het symbool van De Phoenix goed passen bij onze manier van onderwijs. Vernieuwing en verjonging, jezelf blijven veranderen is iets wat noodzakelijk is om een dynamisch team te vormen!


  • Het ontwikkelen van talenten
  • Het omgaan met eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • Veiligheid en respect voor verschillen
  • Samenwerken in een gemeenschap
  • Een lerende organisatie zijn.

De Phoenix biedt een inspirerende leeromgeving waar men elkaar ontmoet, samen werkt, samen speelt en samen viert. Er is ruimte voor ieders inbreng en ieders kwaliteit. Door gebruik te maken van verschillen, leren we van en met elkaar. Kinderen ontmoeten elkaar bijvoorbeeld tijdens de vieringen. Ze mogen hier laten zien waarin ze groeiden en ook waar hun talenten liggen. Dit levert prachtige presentaties op! Ouders zijn bij vieringen van harte welkom.


Wij leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die ze maken. In het dagelijkse werk zijn kinderen verantwoordelijk voor hun leerproces. Bijvoorbeeld door te werken met dag- en weektaken leren we stap voor stap zelfstandigheid aan.


De Phoenix biedt een veilige omgeving voor kinderen, team en ouders. Al onze afspraken om de veiligheid te waarborgen staan beschreven in het schoolveiligheidsplan. We zijn op De Phoenix gewend om goed om te gaan met verschillen. Het Jenaplanprincipe is: ieder mens is uniek, je mag zijn wie je bent.


Op De Phoenix wordt samengewerkt door kinderen, ouders en het team.
Kinderen werken samen in een driejarige stamgroep. Hierbij wordt ook bouwoverstijgend gewerkt. Het team werkt met elkaar en de kinderen. Ouders zijn een partner in onze school. Zij zijn welkom bij vieringen, begeleiden bij activiteiten en nemen zitting in commissies. Ouders zijn voor ons de belangrijkste partner als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. We gaan graag in gesprek over uw kind.


Een school staat nooit stil, er is altijd wel iets wat verbeterd of veranderd kan worden. Net zoals wij de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling, is er ook ruimte voor schoolontwikkeling. Dit kan een teamscholing zijn, een veranderingstraject of een individuele scholing van een stamgroepleider. We werken binnen ons team aan intervisie en collegiale consultatie. Dit zijn vormen om het leren van elkaar als professional te organiseren.

Wij zijn ook een opleidingsschool voor studenten, die afkomstig zijn van verschillende scholen. Wij willen graag onze kennis en kunde delen met onze collega’s van de toekomst!


Ouderbetrokkenheid bij de school is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger/voogd en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school.

Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouder(s)/verzorger/voogd. Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de stamgroepleider van uw kind iets mee te delen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere contactmomenten zoals informatieavonden en ouder-kindgesprekken. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. Wij doen dit onder andere via onze nieuwsbrief “Phoenixmix” en ons ouderportaal: “Schoudercom”.


Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van het kind verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.

De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens het kind.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (en na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over het kind; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van het kind in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. De school respecteert de gezinssituatie waarin het kind feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder van het kind hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven. Bij inschrijving van het kind wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie , alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.