Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Op basisschool De Phoenix bieden we “basiszorg”. We stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat uw kind de ruimte krijgt om haar /zijn talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met de intern begeleider en het team. De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Hij/zij laat zich adviseren door de school-adviescommissie over zaken met betrekking tot onderwijs, opvoeding, identiteit en andere zaken die de school betreffen.


De stamgroepleider heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In het geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. Iedere stamgroepleider heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van de stamgroepleider.


Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

  • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
  • Het regelmatig onderhouden van contact met de stamgroepleider over de ontwikkeling van de kinderen.
  • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het coachen van stamgroepleider in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
  • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school is ruimte voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de stamgroepleider de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In onze MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
De leden van de MR zijn terug te vinden op onze website.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Bovenschoolse medezeggenschapsaangelegenheden komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin iedere medezeggenschapsraad van Catentscholen vertegenwoordigd is.


De Phoenix heeft een oudervereniging. Alle ouders kunnen lid worden. Het bestuur van de vereniging, de ouderraad (OR), vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders en geeft waar nodig informatie en advies. Het werk van de oudervereniging komt onder andere tot uiting in de vergaderingen van de ouderraad. Deze zijn in principe openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ter inzage ligt bij de OR leden. De OR bestaat uit ouders die gekozen zijn tijdens de Algemene Jaarvergadering. Deze wordt één maal per jaar georganiseerd. De contributie voor de oudervereniging is op nul gesteld, er wordt een vrijwillige* ouderbijdrage gevraagd. Deze bedraagt 48 euro voor kinderen in groep 1 t/m 5 en 40 euro voor kinderen in groep 6 t/m 8. Dit verschil heeft te maken met de kosten van een cadeautje tijdens het Sinterklaasfeest. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere feesten als kerstfeest en carnaval en ook voor de avondvierdaagse en de schoolreis. Al het geld komt ten goede aan de kinderen. De kinderen van De Phoenix kijken uit naar vieringen en feesten. Het schoolreisje en de avondvierdaagse worden op school georganiseerd in samenwerking met de ouderraad. Vanuit de ouderraad wordt een beroep gedaan op de hulp van ouders, want meedoen en meedenken op school is van het grootste belang.
(*)Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer vier keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.


De Phoenix heeft een kinderraad die bestaat uit een aantal kinderen uit de midden- en bovenbouw. Door de kinderraad hebben de kinderen een eigen stem in de school, ze tellen mee. De kinderen in de raad groeien in “actief burgerschap”. Ze leren om te gaan met democratische beginselen en nemen verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van deze raad komt het onderwijs op De Phoenix ten goede!


Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige stamgroepleider. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is Jeroen Buist. De OIS werkt samen met de studenten binnen onze school aan een gezamenlijk onderwerp. Dit onderwerp is zowel voor het team als de stageleergroep belangrijk. De stageleergroep komt aan het einde van het schooljaar met nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en/of aanbevelingen zodat school en stageleergroep hier beiden profijt van hebben. Verder biedt deze stageleergroep de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het bewust ontwikkelen van een onderzoekende houding.


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Phoenix hoort bij Stichting Passend Onderwijs 23-05, Schrevenweg 6, 8024 HA, Zwolle, www.2305po.nl.
Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.
Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur. Hier volgt een samenvatting.

Welke ondersteuning kunnen we op De Phoenix bieden?
Op De Phoenix bieden we “basiszorg”.
We stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat uw kind de ruimte krijgt om haar /zijn talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de zorg rondom kinderen. Samen met u als ouders/verzorgers willen we zoeken naar de best mogelijke weg voor uw kind waarbij een open communicatie uitermate belangrijk is.

De praktijk leert dat niet in alle situaties de meest optimale mogelijkheden binnen De Phoenix gerealiseerd kunnen worden. In dat geval willen we, met u, onderzoeken hoe uw kind het beste tot haar/zijn recht kan komen. Samen zoeken we naar passend onderwijs voor uw kind.
Elke leerling moet zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. We ondersteunen iedere leerling zo goed mogelijk in zijn/haar ontwikkeling. De stamgroepleider brengt de onderwijsbehoeftes van iedere individuele leerling in kaart en stemt zijn/haar instructie en handelen hier op af. De aanpak voor de groep als geheel voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen wordt vastgelegd in een groepsplan. De begeleiding van leerlingen met meer of minder mogelijkheden vindt zo veel mogelijk plaats binnen de groep.
Wanneer zich problemen voordoen in de ontwikkeling van een kind, dan probeert de stamgroepleider samen met de ouders en/of de intern begeleider een oplossing te vinden.
Het onderwijs op De Phoenix wordt verzorgd door HBO-opgeleide leerkrachten en ter ondersteuning worden onderwijsassistentes ingezet. Twee collega’s hebben een HBO Master gedaan (intern begeleider en een specialist gedrag). Een collega is gespecialiseerd in spel van jonge kinderen. Het team is geschoold in het signaleren en begeleiden van meerbegaafde kinderen. Alle stamgroepleiders hebben ervaring met het begeleiden van kinderen met lichte vormen van ASS, AD(H)D en gedragsproblemen. Enkele stamgroepleiders zijn ervaren met zowel verstandelijke, motorische en auditieve beperkingen als ontwikkelingsstoornissen. Stamgroepleiders die kinderen met een stoornis in de groep hebben, krijgen begeleiding van een extern deskundige zodat het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd kan worden op het kind. Op De Phoenix hebben we ruime ervaring met de begeleiding van kinderen met dyslexie en dyscalculie.
Kinderen met specifieke zorgdeskundigheid zouden we kunnen plaatsen mits we reeds ervaring hebben met de zorg die gevraagd wordt. Bij iedere aanmelding met zorg hulpvragen vanwege een stoornis of nog niet gediagnosticeerde problematiek, overwegen we de plaatsing mede op basis van de zorgzwaarte van een groep. We zullen niet overgaan tot plaatsing van een leerling als een groep reeds zwaar is qua zorg ondanks onze ervaring met de zorgdeskundigheid die gevraagd wordt. Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen we plaatsen afhankelijk van de persoonlijke verzorging. We hebben een aangepast toilet maar geen verschoontafel. Onze school is rolstoeltoegankelijk; een drempelverlager kan dan aangeschaft worden.


De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent, ouders, stamgroepleiders en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.
Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”. Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. En de CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.
In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.
Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder het kopje Passend Onderwijs, en op www.passendonderwijs.nl


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


We hebben duidelijke afspraken over hoe we om willen gaan met ongewenst gedrag van kinderen en ouders. De basis hiervoor is de gedragscode van Catent, te vinden op de website www.catent.nl.
Ongewenst gedrag wordt bij ons op school niet getolereerd. Wanneer kinderen de afspraken die op school gelden overtreden, corrigeren wij. Als leerlingen ongewenst gedrag laten zien spreken we ze aan en gaan we in gesprek over hun intentie.
Er is een groot verschil in ongewenst gedrag dat met opzet wordt vertoond of gedrag dat onopzettelijk gebeurt. Als er geen sprake is van opzet, vraagt de leerling om begeleiding en sturing. Hoe had je het anders kunnen doen, wat kun je doen om het weer goed te maken? Komt de leerling niet tot oplossingen, dan geven wij positieve feedback aan de leerling. We blijven altijd kijken naar de onderwijsbehoeften van leerlingen.
Opzettelijk ongewenst gedrag vraagt om correctie met als doel de leerling bewust te maken van zijn/haar ongewenst gedrag en/of ongewenst gedrag voor de toekomst te voorkomen. Consequenties van ongewenst gedrag die gelden op De Phoenix zijn: time-out, nablijven/gemiste schooltijd inhalen, binnen blijven in de pauze, tijdelijk in een andere groep plaatsen.
Ouders worden altijd (mondeling) betrokken door de stamgroepleider over voorgevallen incidenten.
De intern begeleider heeft een specialisatie op gebied van gedrag (Master). Zij kan stamgroepleider, kinderen en, indien aan de orde, ouders begeleiden bij zorghulpvragen.
Soms is er sprake van een ernstig incident, waardoor de directie zich genoodzaakt ziet het protocol “schorsing en verwijderen” in te zetten. Onder een ernstig incident verstaat de school:

  • voortdurend, storend, bedreigend of agressief gedrag van de leerling;
  • bedreigend of agressief gedrag van ouders/ verzorgers van de leerling.

Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten en er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van het personeel of de andere leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het protocol “schorsing en verwijdering is terug te lezen op de website van Stichting Catent.


De Phoenix zorgt voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Gesproken wordt over hoe je moet omgaan met leer- en werkopdrachten, hoe plan je je huiswerk e.d. Ook wordt er aandacht besteed aan de veranderingen die de overgang naar het voortgezet onderwijs met zich meebrengt. De kinderen gaan naar een open lesdag van het voortgezet onderwijs. De ouders worden op school voorgelicht over de verschillende mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs.
We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de stamgroepleider en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets. Het advies wordt met het kind en de ouders besproken. Alle leerlingen van groep 8 maken verplicht de Ieptoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen na acht jaar basisonderwijs. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een schoolniveau.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een kind is.